Privacyverklaring

Privacyverklaring Inske Krus

Vanaf 25 mei 2018 in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Inske Krus gaat zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. Welke gegevens dit zijn kan je hieronder lezen in de Privacyverklaring.

Inske Krus, gevestigd aan Jalan Pura Wingin Utara 2, Banjar Banyualit, Kalibukbuk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.inskekrus.nl

Jalan Pura Wingin Utara 2

Banjar Banyualit, Desa Kalibukbuk

Bali – Indonesia

info@inskekrus.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Inske Krus verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Foto
 • Andere informatie die relevant is voor het maken van een Luisterkind-afstemming

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inskekrus.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Foto’s worden alleen gebruikt bij een Luisterkind-afstemming en worden maximaal 3 maanden bewaard.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Inske Krus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Voor het uitvoeren van onze diensten en producten

Inske Krus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Inske Krus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Inske Krus bewaart uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we deze verzamelen tenzij de wetgeving ons anders verplicht. Dit houdt in dat we jouw persoonlijke gegevens gedurende langere tijd zorgvuldig zullen behouden ten minste 7 jaar.

 • Uitzondering voor Hulpvraag + Luisterkind-afstemming + foto geldt een bewaartermijn van 3 maanden voor extra vragen betreffende de geleverde dienst.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Inske Krus verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Inske Krus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Inske Krus maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om de werking van de website te beïnvloeden en om resultaten bij te houden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dan werkt de website niet optimaal. Verder gebruiken we cookies voor Google Analytics en voor cookie control.

GOOGLE ANALYTICS

Wij gebruiken Google Analytics privacy-vriendelijk. Dat betekent dat we:

Google Analytics cookies gebruiken;

 • een bewerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
 • de laatste drie cijfers van het IP-adres hebben geanonimiseerd;
 • ‘gegevens delen’ hebben uitgezet;

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inske Krus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@inskekrus.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Inske Krus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@inskekrus.nl

SOCIAL MEDIA

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

LINKS

Op de website kan je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.inskekrus.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

DIVERSEN

Deze verklaring is zorgvuldig samengesteld en wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u een klacht indienen over de omgang met uw persoonsgegevens. autoriteitpersoonsgegevens

Laatste update: 3 april 2023